Sosjaal en Sûn

Veel mensen willen graag gezond oud worden, met anderen om zich heen en met zinvolle activiteiten.
Toch lukt dat niet voor iedereen. In Friesland ligt bijvoorbeeld de eenzaamheid onder ouderen boven de 75 jaar zo rond de 48%. Dat is voor de gemeente Súdwest-Fryslân niet anders. De groep ouderen stijgt snel in de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze heeft te maken met een dubbele vergrijzing. De gemeente is momenteel 10% sterker vergrijsd dan landelijk en vergrijst tevens 7% sneller. In 2017 was 12 procent van onze inwoners 65plus, in 2037 is het 25%. Daarom is Stichting Sociaal Collectief samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, GGD Fryslân maar ook met Sport Fryslân, Cultuur Kwartier en Bibliotheek Mar en Fean het project Sosjaal en Sûn gestart.  Iedereen die 75 jaar is of ouder en die in de regio Wommels, Witmarsum, Bolsward en Makkum woont, wordt uitgenodigd voor een huisbezoek. Vrijwilligers gaan in gesprek over onderwerpen zoals buren, familie, hobby’s, horen en zien, wonen. Wat is voor de bewoner belangrijk? Waar is hij of zij tevreden over? En wat zou beter kunnen? Als de oudere iets wil verbeteren, kan de vrijwilliger behulpzaam zijn bij het vinden van het juiste aanbod.

Hoe werkt Sosjaal en Sûn?
Sosjaal en Sûn werkt samen met de thuiszorg, het gebiedsteam, huisartsenpraktijken zodat zij ouderen kunnen wijzen op dit huisbezoek. Belangrijk is natuurlijk dat iedereen weet wat er te doen is in de dorpen en wijken.
Sosjaal en Sûn stimuleert en ondersteunt de oudere om vanuit zijn eigen behoefte en verlangens contacten te leggen en activiteiten op te pakken, zodat hij of zij gezond ouder kan worden.
Door een betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers, lokale dorpsraden, verenigingen en private partners worden meer eenzamen gesignaleerd. Er ontstaat meer kennis over het lokale aanbod op het gebied van ontspanning, ontmoeting, bewegen en vrijwillige inzet en er wordt actief toegeleid naar dit aanbod. Hierdoor maken meer ouderen gebruik van deze activiteiten. Ook intern is er verbinding, bijvoorbeeld met mantelzorgondersteuning, Stipepunt, papierwinkel, klussendienst, ‘bakje in de buurt’, UP! en buurttafels. Effectieve interventies die nog niet worden aangeboden, kunnen worden ontwikkeld en ingezet.
Een rolmodel voor Sosjaal en Sûn is Aggie van der Meer, een bekende inwoner van Bolsward. Met haar 94 jaar is ze nog actief aan het schrijven. Ze ziet zichzelf als gezond ondanks de gebreken van minder horen, zien en lopen. Op de vraag wat is de sleutel tot Sosjaal en Sûn antwoordt ze:

“ritme in de dag houden, discipline, actief blijven en vooral ook mensen om je heen hebben die je stimuleren dingen te blijven doen. Maar ik stap ook zelf op mensen af. Achterover leunen is er niet bij.”

Eenzaamheid verminderen en/of voorkomen
Eenzaamheid is niet iets wat er zomaar is en direct herkend wordt. Als het jarenlang bestaat, is het veel moeilijker om weer aansluiting te krijgen met andere mensen. Daarom zet Sociaal Collectief in op preventieve huisbezoeken. Je kunt beter voorkomen dat je eenzaamheid wordt. De oorzaak van eenzaamheid is bij iedereen weer anders.
Daarom gaan vrijwilligers van sociaal collectief een bijzonder gesprek aan met de oudere. Aan de hand van veel verschillende onderwerpen zoals buren, internet, hobby’s gaan ouderen zelf aan de slag wat voor hun heel belangrijk is, belangrijk of niet belangrijk. Zo krijgt de oudere zelf inzicht in zijn eigen leven. Reacties van ouderen die mee hebben gewerkt aan proefgesprekken variëren van “er werd echt naar me geluisterd”, “confronterend hoe mijn leven er nu uit ziet”, “dit is mijn leven” tot “ik wil mijn leven niet uitdrukken in een cijfer”.

Lees meer over eenzaamheid in deze blog van Gea Wielinga (gemeente Súdwest-Fryslân)

Meer informatie over dit project?:
Sosjaal en Sun in Groot Bolsward, november 2021
Landelijke pers, lees hier meer over het manifest
Leeuwarder Courant mei 2021: Manifest tegen grote eenzaamheid in SWF
startbijeenkomst 17 juni 2021
nieuwsbrief september 2021
Week tegen Eenzaamheid 2021, Over eenzaamheid podcast  

Afsluitende bijeenkomst Sosjaal en Sun op 23 juni 2022
Het project Sosjaal en Sun is op 23 juni afgerond met een bijeenkomst over het waardeerperspectief voor ouderen en het presenteren van de resultaten na 1,5 jaar project. Het project is afgerond, maar de werkzaamheden die daarbinnen zijn ontwikkeld gaan gewoon door. Het gaat dan om de preventieve huisbezoeken voor ouderen van 75 jaar en ouder, de samenwerking met huisartsenpraktijken en thuiszorg voor signaleren en doorverwijzen, het werken met de app Dag!enDoen! en het verder bouwen aan het netwerk.

Presentaties en pers vindt u hieronder:
20220623 Opzet en resultaten Sosjaal en Sun door Trees Flapper
Waarderperspectief door Jolanda Lindenberg, Leyden Academy
Workshop Positieve gezondheid in wijk of dorp door Sanne van de Kamp, HANNN
Zelfinzicht oudere door kaartgesprek, artikel LC 24 juni 2022

Voor meer informatie of contact:
Trees Flapper; coördinator Sosjaal en Sûn
t.flapper@sociaalcollectiefswf.nl / 06 53492920

 

© Stichting Sociaal Collectief