Privacy

PRIVACYVERKLARING

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor mensen die gebruik maken van de diensten van de Stichting Sociaal Collectief, voor mensen die onze locaties bezoeken, voor mensen die onze website bezoeken en voor mensen die via onze website en mail met ons corresponderen.

Doeleinden verwerking
Sociaal Collectief verwerkt uw persoonsgegevens omdat u van onze diensten gebruik maakt of bij ons wordt ingeschreven, één van onze locaties bezoekt, zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief of via e-mail met ons correspondeert en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Met verwerkingen bedoelen wij dat gegevens zullen worden opgeslagen, aangevuld en mogelijk verstrekt worden aan derden op basis van wetgeving of met uw toestemming.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken met hierbij de wettelijke grondslag, zijn onderaan in deze privacy verklaring te zien onder het kopje “Overzicht van verwerkingen en betrokken persoonsgegevens”.

Wettelijke grondslag verwerking
Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
 De verwerking van de persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd belang, om contact te kunnen opnemen met u;
 De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting bijvoorbeeld ter verantwoording aan de gemeente of het voeren van een deugdelijke personeelsadministratie;
 De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van toestemming, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de juiste hulpverleners bij onze dienstverlening kunnen betrekken. Informatie over u wisselen we in dat geval alleen uit als we daar uitdrukkelijk toestemming van u of uw wettelijke vertegenwoordiger voor hebben gekregen.

Website
De website van Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân maakt gebruik van functionele cookies die zorgen voor een correcte werking van de website. Daarnaast maken wij gebruik van social media cookies voor het tonen van YouTube video’s op onze website.

Foto’s
Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân laat foto’s maken op events. Vooraf vragen wij u toestemming om een foto van u te mogen maken en om deze foto’s te mogen gebruiken voor promotionele doeleinden. Zonder toestemming gebruiken we uw foto niet. Foto’s kunnen gebruikt worden op onze website, posters, flyers en bijvoorbeeld voor de krant. Heeft u vragen hierover of wilt u uw toestemming toch intrekken? Stuur dan een mail naar m.beuker@socoswf.nl 

Ontvangers persoonsgegevens
Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geheimhouding
Medewerkers van Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân hebben een strikte geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die bedoeld of onbedoeld m.b.t. uw bedrijf is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor onze leveranciers.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân niet langer dan de wettelijke bewaartermijn worden bewaard.

Contact
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân doet kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande gegevens:
Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân
Nanne Reijnstraat 19a,
8701 CG Bolsward
m.beuker@socoswf.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar m.beuker@socoswf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân, neem dan contact op met onze contactpersoon voor de Functionaris voor de Gegevensbescherming, Mirjam Beuker, via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan middels onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

klik hier voor het overzicht van verwerkingen en betrokken persoonsgegevens 

© Stichting Sociaal Collectief